کادر مشاوره

مشاوره مهندس شایگان - مهندس نیک بخش - مهندس پناهی - دکتر کروبی

یکی از راه های به موفقیت رسیدن شما عزیزان این است که امور درسی شما در چهارچوب خاصی پیش رود تا هم از اتلاف وقت جلوگیری شود هم رسیدن شما به اهداف مورد نظرتان را محقق سازد.

آموزشگاه هشترودی با بکارگیری مشاوران با سابقه و حرفه ای این امور را برای شما عزیزان محقق ساخته است.

اینکه دانش آموز بداند با چه برنامه ای و با چه ساعاتی درس بخواند، کدام درس ها را بیشتر کدام را کمتر ، چگونه تست بزند ، با وجود این همه منابع از کدام کتاب در بازار استفاده نماید همه ، کار یک مشاور و برنامه ریز خوب برای شماست که شما را از این سردرگمی نجات می دهد.

اکثر دانش آموزانی که به اهداف خود رسیده اند با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم پیشرفته اند.

موفقیت شما عزیزان آرزوی ماست.